Posredovanje u naplati
   

Factor d.o.o. nudi uslugu dugoročnog posredovanje u naplati potraživanja putem višestrukih kompenzacija. Kompenzacije podrazumijevaju prebijanje dugovanja i potraživanja između više učesnika što redukuje postojeće dugove te povećava likvidnost poduzeća. Ako dužnik na dan dospijeća potraživanja nema likvidnih sredstava za izvršenje svoje obveze, dug se naplaćuje preuzimanjem obaveze koja ulazi u lanac kompenzacija. Znači, kompenzacija kao oblik ispunjenja obveza međusobnim obračunom, bez korištenja gotovog novca, omogućava ispunjenje obaveza i kod nelikvidnih dužnika i povjerilaca.

 
   
  FACTOR” Društvo za poslovni i menadžment konsalting d.o.o. Sarajevo  
   
     
  Adresa:  
  Obala Kulina bana 25, 71000 Sarajevo,  
  Bosna i Hercegovina  
      Trgovanje potraživanjima namijenjeno je preduzećima čija potraživanja uveliko nadmašuju obaveze, pa ih ne mogu zatvarati kompenzacijom, a istovremeno njihovi dužnici ne žele da se njihove obaveze ustupaju drugima.  
  Telefon: +387-33-557-225  
       
  e-mail: info@factor.ba  
    e.gacanin@factor.ba            
    Šema koraka lančane kompenzacije
   
             
              Formiranje lanca kompenzacije
Pronalaženje dužnika-formiranje lanca za prebijanje  potraživanja
 
         
               
               
              Provjera postojanja potraživanja
Traži se potvrda o postojanju potraživanja
 
               
               
              Sklapanje ugovora kojim se određuju članovi lančane kompenzacije
Članovi lanca potvrđuju postojanje obaveza i potraživanja
 
               
               
               
               
              Uplata novčanih sredstava
novčana  sredstva se uplaćuju klijentu nakon opoziva potraživanja odnosno  na valutu koja je određena ugovorom